ЕДУКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АКТУАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В МЕХАНІЧНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ

Автор(и)

  • В.М. Самохвал Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • О.П. Иаксименко Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • О.В. Нікулін Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.39.2021.4

Ключові слова:

механічна інженерія, едукологія, освітньо-професійна програма, документ, основний напис, титульний лист

Анотація

В роботі проаналізовано існуючу нормативну документації щодо оформлення документів навчального процесу, які виконують здобувачі вищої освіти, і виявлено часткову невідповідність діючим стандартам. Для забезпечення відповідності нормативної та методичної документації закладу вищої освіти вимогам едукології розроблено пропозиції щодо оформлення навчальної документації на основі актуальних стандартів Єдиної системи технологічної документації. Пропозиції стосуються нумерації документів навчального процесу, позначення розділів документу, нумерації сторінок, оформлення основного напису креслень та титульного листа текстових документів.

Посилання

ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014 Єдина система технологічної документації. Стадії розробки та види документів. Загальні положення (ГОСТ 3.1102-2011, IDT). Чинний від 01.11. 2014. Київ: Держстандарт України, 2014. 27 с.

Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Освітньо-професійна програма «Електронне урядування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. : С.А. Чукут, Я.Ю Цимбаленко, Є.О. Архипова, Ю.О. Бриль. Електронні текстові дані (1 файл: 3,19 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 59 с.. URL: https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/02/recommendation_eu_qualification-work-bakalavrat.pdf

СОУ ДДТУ 1:2009 Кваліфікаційні роботи, курсові проекти (роботи). Загальні вимоги та правила оформлення (Нова редакція зі змінами та доповненнями). – Кам’янське. 2020. 55 с.

Вимоги до оформлення випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів у Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет». URL: https://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Вимоги-до-оформлення-випускних-кваліфікаційних-робіт-студентів.pdf

ДСТУ ISO 5455:2005 Кресленики технічні. Масштаби. Чинний від 01.07.2006. Київ: Держстандарт України, 2006. 2 с.

ДСТУ ГОСТ 2.104: 2006 Єдина система конструкторської документації. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDT). Чинний від 01.07.2007. Київ. Держспоживстандарт. 2007. 4 с.

ДСТУ EN ISO 7200:2005 Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах (EN ISO 7200:2004, IDT). Київ. Держспоживстандарт. 2007. 9с.

ДСТУ ГОСТ 3.1103:2014 Єдина система технологічної документації. Основні написи. Загальні положення (ГОСТ 3.1103-2011, IDT) Чинний від 01.11.2014. Київ. Держстандарт. 2015. 28 с.

ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT) Чинний від 01.11.2014. Київ. Держстандарт. 2015. 30 с.

ДСТУ ГОСТ 3.1127:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання текстових технологічних документів (ГОСТ 3.1103-93, IDT) Чинний від 01.11.2014. Київ. Держстандарт. 2015. 20 с.

ДСТУ-Н 7916:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів, застосовуваних для розробляння, упровадження та функціонування технологічних процесів. Чинний від 01.07.2016. – Київ, Держстандарт, 2017. 23 с.

ДСТУ ISO 5127:2018 Інформація та документація. База та словник термінів (ISO 5127:2017,IDT). Чинний від 01.01.2019. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=80364

ДСТУ EN ISO 11442:2018 Технічна документація на продукцію. Управління документацією (EN ISO 11442:2006, IDT, ISO 11442:2006, IDT). Чинний від 01.01.2020. Київ. ДП «УкрНДНЦ». 2019. 14 с.

ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. Чинний від 01.07.2017. Київ. ДП «УкрНДНЦ». 2016. 26с. URL: http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF

DSTU HOST 3.1102:2014 Yedyna systema tekhnolohichnoi dokumentatsii. Stadii rozrobky ta vydy dokumentiv. Zahalni polozhennia. [Unified system of technological documentation. Stages of designing and types of documents. General principles] (HOST 3.1102-2011, IDT). Valid from 01.11.2014. Kyiv. State Standard of Ukraine. 2014. 27 p. [in Ukraine].

Metodychni rekomendatsii do pidhotovky ta zakhystu kvalifikatsiinykh robit zi spetsialnosti 281 Publichne upravlinnia ta administruvannia haluzi znan 28 “Publichne upravlinnia ta administruvannia” Osvitno-profesiina prohrama «Elektronne uriaduvannia» pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity [Elektronnyi resurs] / KPI im. Ihoria Sikorskoho; uklad. : S.A. Chukut, Ya.Iu Tsymbalenko, Ye.O. Arkhypova, Yu.O. Bryl. [Methodical recommendations for the preparation and protection of qualification works of specialties 281 “Public administration and administration” of the field of knowledge 28 “Public administration and administration” Educational-professional program "E-government" of the first (bachelor's) level of higher education]. Kyiv: KPI them. Igor Sikorsky, 2020. 59 p. URL: https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/02/recommendation_eu_qualification-work-bakalavrat.pdf [in Ukraine].

SOU DDTU 1:2009 Kvalifikatsiini roboty, kursovi proekty (roboty). Zahalni vymohy ta pravyla oformlennia (Nova redaktsiia zi zminamy ta dopovnenniamy).[Qualification works, course projects (works). General requirements and design rules (New edition with changes and additions)]. Kamyanske : DSTU. 2020. 55 p. [in Ukraine].

Vymohy do oformlennia vypusknykh kvalifikatsiinykh robit zdobuvachiv vyshchoi osvity pershoho (bakalavrskoho) ta druhoho (mahisterskoho) rivniv u Derzhavnomu vyshchomu navchalnomu zakladi «Donetskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet». [Requirements for execution of final qualification works of applicants for higher education of the first (bachelor's) and second (master's) levels in the State Higher Educational Institution "Donetsk National Technical University".]. URL: https://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Вимоги-до-оформлення-випускних-кваліфікаційних-робіт-студентів.pdf . [in Ukraine].

DSTU ISO 5455:2005 Kreslenyky tekhnichni. Masshtaby. [Technical drawings. Scale]. Valid from 01.07.2006. Kyiv: State Standard of Ukraine, 2006. - 2 p. [in Ukrainian].

DSTU HOST 2.104: 2006 Yedyna systema konstruktorskoi dokumentatsii. Osnovni napysy (HOST 2.104-2006, IDT) [Unified system for design documentation. Basic inscriptions]. Valid from 01.07.2007. Kyiv. Derzhspozhyvstandart. 2007. 4p. [in Ukraine].

DSTU EN ISO 7200:2005 Rozroblennia tekhnichnoi dokumentatsii. Hrafy u shtampakh ta osnovnykh napysakh (EN ISO 7200:2004, IDT). [Technische produktdocumentation datenfelder in schriftfeldern und documentenstammdaten]. Kyiv. Derzhspozhyvstandart. 2007. 9s. [in Ukraine].

DSTU HOST 3.1103:2014 Yedyna systema tekhnolohichnoi dokumentatsii. Osnovni napysy. Zahalni polozhennia (HOST 3.1103-2011, IDT). [Unified system of technological documentation. Basic inscriptions. General principles]. Valid from 01.11.2014. Kyiv. Derzhstandart. 2015. 28 p. [in Ukraine].

DSTU HOST 3.1105:2014 Yedyna systema tekhnolohichnoi dokumentatsii. Formy ta pravyla oformlennia dokumentiv zahalnoho pryznachennia (HOST 3.1105-2011, IDT). [Unified system of technological documentation. Forms and rules of making general-purpose documents] Valid from 01.11.2014. Kyiv. Derzhstandart. 2015. 30 p. [in Ukraine].

DSTU HOST 3.1127:2014 Yedyna systema tekhnolohichnoi dokumentatsii. Zahalni pravyla vykonannia tekstovykh tekhnolohichnykh dokumentiv (HOST 3.1103-93, IDT). [The unified system of technological documentation. General rules for drawing up of textual technological documents]. Valid from 01.11.2014. Kyiv. Derzhstandart. 2015. 20 p. [in Ukraine].

DSTU-N 7916:2015 Systema tekhnolohichnoi dokumentatsii. Nastanovy shchodo oformlennia dokumentiv, zastosovuvanykh dlia rozrobliannia, uprovadzhennia ta funktsionuvannia tekhnolohichnykh protsesiv. [System of technological documentation. Guidelines for the design of documents used for the development, implementation and operation of technological processes]. Valid from 01.07.2016. - Kyiv, Derzhstandart, 2017. 23 p. [in Ukraine].

DSTU ISO 5127:2018 Informatsiia ta dokumentatsiia. Baza ta slovnyk terminiv (ISO 5127:2017,IDT). [Information and documentation. Vocabulary]. Valid from 01.01.2019. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=80364 . [in Ukraine].

DSTU EN ISO 11442:2018 Tekhnichna dokumentatsiia na produktsiiu. Upravlinnia dokumentatsiieiu (EN ISO 11442:2006, IDT, ISO 11442:2006, IDT). [Technical documentation for products. Document management]. Valid from 01.01.2020. – Kyiv. DP «UkrNDNTs». 2019. 14 p. [in Ukraine].

DSTU 3008:2015 Informatsiia ta dokumentatsiia. Zvity u sferi nauky i tekhniky. Struktura ta pravyla oformliuvannia. [Scientific and technical reports. Structure and rules of putting into official form]. Valid from 01.07.2017. – Kyiv. DP «UkrNDNTs». 2016. 26 p. URL: http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008–2015.PDF . [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Галузеве машинобудування. Прикладна механіка