МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО НАПРЯМУ

Автор(и)

  • Ж.В. Худа Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Є.А. Тонконог Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.38.2021.21

Ключові слова:

математична компетентність; міжпредметні зв’язки; педагогічні технології; методична система; професійна спрямованість

Анотація

В роботі розглянуто основні проблеми, характерні для математичної освіти в вищих технічних закладах. Висвітлено цілі та завдання навчання вищої та прикладної математики студентів технічних спеціальностей, а також окремі особливості навчання студентів електромеханічного напряму математичним дисциплінам.

Посилання

Бевз В. Г., Силенок Г. А. Формування інтелектуальних умінь студентів під час вивчення ви-щої математики. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Budapest, 2014. C. 51−54.

Кондратенко Ю.П., Волкова С.О. Програмний комплекс для автоматизованого тестування знань студентів. Технічні вісті. 2006. № 1 (22). С. 32−36.

Крилова Т.В., Гулєша О.М., Орлова О.Ю. Міжпредметні зв’язки математики з іншими дис-циплінами при навчанні математики студентів технічних університетів. Математичні про-блеми технічної механіки – 2011: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ, 13-15 квітня 2011 р.). Т.2. Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. С. 132–133.

Крилова Т.В., Стеблянко П.О. Професійно орієнтоване навчання математики в технічному вузі – першочергова задача сьогодення. Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. Вип. 127. Черкаси: вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького. 2008. С. 98–102.

Нічуговська Л. І. Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентосп-роможність випускників: методологія, теорія, практика. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 205 с.

Працьовитий М. В., Главатських І. М. Реалізація принципів прикладної і професійної спря-мованості в процесі навчання математики студентів інженерних спеціальностей. ХХІІ Між-народна наукова конференції імені М. Кравчука: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15-17 травня 2008 р.). Київ, 2008. С. 303–304.

Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: монографія. Харків: Факт, 2005. 360 с.

Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін. Інно-ваційні комп'ютерні технології у вищій школі: матеріали ІІІ науково-практичної конференції м. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. С. 61–68.

Худа Ж.В., Тонконог Є.А. Проблеми впровадження новітніх технологій навчання математи-ки. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. Кам’янське: ДДТУ. 2019. Випуск 2(35). С. 137–143.

Худа Ж.В., Тонконог Є.А. Розробка принципів та засобів діагностики компетентностей, сформованих при вивченні дисциплін математичного профілю у студентів технічного на-пряму. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. Кам’янське: ДДТУ. 2020. Випуск 2(37). С. 167–173.

Guliesha O., Romaniukha M., Sadovoy O., Pyshnyi M., Voronova Z. Case study on means of information and communication technologies in teaching mathematics to distance and extramural university students. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), Vol.28, No.1, 018, P.3–23. (науково-метрична база Scopus). DOI: 10.1504/IJCEELL.2018.10010133.

Lesh R.А., Doerr H.M. Foundations of a models and modeling perspective on mathematics teaching, learning, and problem solving. Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching. New Jersey, Mahwah. 2003. Р. 3–33.

Haines C.R., Crouch R.M. Mathematical modeling and applications: Ability and competence frameworks. Modeling and Applications in Mathematics Education. New York: Springer. 2007. Р. 417–424.

Bevz V.G., Silenok G.A.(2014) Formuvannia intelektualnykh umin studentiv pid chas vyvchennia vyshchoi matematyky [Formation of intellectual skills of students during the study of higher mathematics]. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Budapest, 2014 . C. 51–54 [in Ukraine].

Kondratenko Y.P., Volkova S.О. (2006) Prohramnyi kompleks dlia avtomatyzovanoho testuvannia znan studentiv [Software package for automated testing of students' knowledge]. Tekhnichni visti. 2006. № 1 (22). С. 32−36 [in Ukraine].

Krilova T.V., Gulesha O.M., Orlova O.Y. (2011) Mizhpredmetni zviazky matematiki z inshimi distsiplinami pri navchanni matematiki studentiv tehnichnih universitetiv [Interdisciplinary connections of mathematics with other disciplines in teaching mathematics to students of technical universities] . Matematichni problemi tehnichnoyi mehaniki – 2011: materIali mizhnar. nauk. konf., Dnipropetrovsk-Dniprodzerzhinsk, 13-15 kvitnya 2011 r. T.2. Dnipropetrovsk-Dniprodzerzhinsk: DDTU, 2011. S.132−133 [in Ukraine].

Krilova T.V., Steblianko P.О. (2008) Profesiino oriientovane navchannia matematyky v tekhnichnomu vuzi – pershocherhova zadacha sohodennia [Professionally oriented teaching of mathematics in a technical university is the primary task of today]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: pedahohichni nauky. Vyp. 127. Cherkasy: vyd. vid. ChNU im. B. Khmelnytskoho. 2008. С. 98-102 [in Ukraine].

Nichuhovska L. I. (2008) Adaptyvna kontseptsiia matematychnoi osvity studentiv VNZ i konkurentospromozhnist vypusknykiv: metodolohiia, teoriia, praktyka [Adaptive concept of mathematical education of university students and competitiveness of graduates: methodology, theory, practice]. Poltava: RVV PUSKU, 2008. 205 с [in Ukraine].

Pratsovytyi М. V., Hlavatskykh І. М. (2008) Realizatsiia pryntsypiv prykladnoi i profesiinoi spriamovanosti v protsesi navchannia matematyky studentiv inzhenernykh spetsialnostei [Implementation of the principles of applied and professional orientation in the process of teaching mathematics to engineering students]. ХХІІ Mizhnarodna naukova konferentsii imeni M. Kravchuka: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 15-17 travnia 2008 r. Kyiv, 2008. С. 303–304.

Rakov S. A. (2005) Matematychna osvita: kompetentnisnyi pidkhid z vykorystanniam IKT [Mathematical education: a competency-based approach using ICT]: monohrafiia Kharkiv: Fakt , 2005. 360 с [in Ukraine].

Tryus Y.V. (2011) Innovatsiini informatsiini tekhnolohii u navchanni matematychnykh dystsyplin [Innovative information technologies in teaching mathematical disciplines]. Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli: materialy ІІІ naukovo-praktychnoi konferentsii m. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. 2011. С. 61–68 [in Ukraine].

Khuda Zh.V., Tonkonoh E.А. (2019) Problemy vprovadzhennia novitnikh tekhnolohii navchannia matematyky [Problems of introduction of the newest technologies of training of mathematics]. Zbirnyk naukovykh prats Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Kamianske. 2019. №2(35). С. 137–143 [in Ukraine].

Khuda Zh.V., Tonkonoh E.А. (2020) Rozrobka pryntsypiv ta zasobiv diahnostyky kompetentnostei, sformovanykh pry vyvchenni dystsyplin matematychnoho profiliu u studentiv tekhnichnoho napriamu [Development of principles and means of diagnostics of the competences formed at studying of disciplines of a mathematical profile at students of a technical direction]. Zbirnyk naukovykh prats Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Kamianske. 2020. №2(37). С. 167–173 [in Ukraine].

Guliesha O., Romaniukha M., Sadovoy O., Pyshnyi M., Voronova Z. Case study on means of information and communication technologies in teaching mathematics to distance and extramural university students. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), Vol.28, No.1, 2018, P.3–23. (Scopus). DOI: 10.1504/IJCEELL.2018.10010133. [in United Kingdom].

Lesh R.А., Doerr H.M. (2003) Foundations of a models and modeling perspective on mathemat-ics teaching, learning, and problem solving. Beyond constructivism: Models and modeling pers-pectives on mathematics problem solving, learning, and teaching. New Jersey, Mahwah. 2003. Р. 3–33.

Haines C.R., Crouch R.M. (2007) Mathematical modeling and applications: Ability and compe-tence frameworks. Modeling and Applications in Mathematics Education. New York: Springer. 2007. Р. 417–424.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Номер

Розділ

Професійна освіта