ДЕЯКІ АСПЕКТИ БАЗОВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ В УМОВАХ ТРАДИЦІЙНИХ І НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ТА ФОРМ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • І.К. Карімов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Г.І. Карімов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.38.2021.19

Ключові слова:

базова комп’ютерна підготовка; нетрадиційні форми навчання; компетентність; квазіпрофесійні задачі

Анотація

Запропоновано структуру базової комп’ютерної підготовки бакалаврів на основі поєднання традиційних і нетрадиційних методів та форм навчання, виокремлено ключові методологічні проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

Посилання

Про вищу освіту: Закон України. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556–18 (дата звернення: 25.05.2021).

Комплекс учебно-методических документов системы непрерывной подготовки студентов высших учебных заведений в области применения вычислительной техники. М.: Министер-ство высшего и среднего специального образования СССР, 1987. 168 с.

Архипов О.Г. Состояние и перспективы базовой компьютерной подготовки в инженерном образовании. Открытое образование. 2016. № 6. С. 27–33. URL: https://doi.org/10.21686/1818-4243-2016-6-27-33.

Карімов І. К. Концепція базової підготовки з інформатики в технічному університеті. Збір-ник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного універси¬тету (технічні науки). Дніпродзержинськ: ДДТУ. 2016. Випуск 1(28). С. 215–219.

Ледак Л.П., Бояркина Л.А. Преподавание информатики и информационных технологий в вузе: обзор ФГОС ВПО. Проблемы и перспективы развития образования в России. 2012. № 13. С. 307–313.

Шишкіна М. П., Когут У.П. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у су-часному високотехнологічному середовищі. Інформаційні технології в освіті. 2013. № 15. С. 309–317.

Окулов С. М. О понятии “когнитивная информатика”. Вестник Вят. гос. гуманит. ун-та. Информатика. Киров, 2003. № 2. С. 53–57.

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник / за ред. О.І.Пушкаря. 2-ге вид., перероб. та доп. К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. 704 с.

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник / В.А.Баженов та ін. К.: Каравела, 2003. 464 с.

Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посіб. 4-те вид., стереотипне. К.: Академвидав, 2012. 416 с.

Информатика. Базовый курс. 2-е изд. / под ред. С.В. Симоновича. СПб. : Питер, 2008. ¬¬640 с.

Карімов І. К. Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач : навч. посіб. Кам'янське: ДДТУ, 2017. 283 с.

Семеріков С.О., Стрюк М.І., Моісеєнко Н.В. Мобільне навчання: історико-технологічний вимір. Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних за-кладів: монографія. Кривий Ріг: книж. видавництво Киреєвського, 2012. С. 188–242.

Биков В.Ю. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології : монографія. К. : Атіка, 2015. С. 77–140.

Триус Ю. В., Герасименко І.В. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі. Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць. Випуск ІІІ. Кривий Ріг, 2012. С. 299–308.

Karimov G., Kuzmenko N., Radchenko T. Distance technologies in traditional model of higher education. Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning: monograf / scientific editor Eugenia Smirnova-Trybulska.“E-learning”, Vol.12. Katowice-Cieszyn, 2020, DOI: 10.34916/el.2020.12. Poland: Studio noa, 2020. рр. 137–146.

Положення про дистанційне навчання / Наказ Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0703-13 (дата звернення: 25.05.2021).

Карімов І.К. Щодо реалізації базової комп’ютерної підготовки бакалаврів на засадах компе-тентнісного підходу. Проблеми математичного моделювання: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (м. Кам’янське, 27-28 трав.2020 р.). Кам’янське: ДДТУ, 2020. С. 148–150.

Law of Ukraine on higher education № 1556-VII. (2014, July 1). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 37-38, 2004. Available at: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1556-18#Text. (accessed 25 May 2021).

Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the USSR (1987) Kompleks uchebno-metodicheskikh dokumentov sistemy nepreryvnoy podgotovki studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy v oblasti primeneniya vychislitel'noy tekhniki. [The complex of educational and methodological documents of the system of continuous training of students of higher educational institutions in the field of computer technology]. Moskva: Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the USSR. (in Russian)

Arkhipov O.G. (2016) Sostoyanie i perspektivy bazovoy komp'yuternoy podgotovki v inzhenernom obrazovanii [State and prospects of basic computer training in engineering education]. Open education, no. 6, pp. 27–33.

Karimov I.K. (2016) Koncepcija bazovoji pidghotovky z informatyky v tekhnichnomu universyteti [The concept of basic training in computer science at a technical university]. Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences), vol. 1, no. 28, pp. 215–219.

Ledak L.P., Boyarkina L.A. (2012) Prepodavanie informatiki i informatsionnykh tekhnologiy v vuze: obzor FGOS VPO [Teaching Informatics and Information Technologies at the University: an overview of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education]. Problems and prospects for the development of education in Russia, no. 13, pp. 307–313.

Shyshkina M.P., Koghut U.P. (2013) Fundamentalizacija navchannja informatychnykh dyscyplin u suchasnomu vysokotekhnologhichnomu seredovyshhi [Fundamentalization of teaching computer science disciplines in the modern high-tech environment]. Information technology in education, no. 15, pp. 309–317.

Okulov S. M. (2003) O ponyatii “kognitivnaya informatika” [On the concept of "cognitive informatics"]. Bulletin of the Vyatka State Humanitarian University. Computer science, no. 2, pp. 53–57.

Pushkar O.I. (ed.) (2002) Informatyka. Komp'juterna tekhnika. Komp'juterni tekhnologhiji [Informatics. Computer Engineering. Computer technology]. Kyiv: Academy. (in Ukrainian)

Bazhenov V.A. and others. (2003) Informatyka. Komp'juterna tekhnika. Komp'juterni tekhnologhiji [Informatics. Computer Engineering. Computer technology]. Kyiv: Caravel. (in Ukrainian)

Dybkova L.M. (2012) Informatyka i komp'juterna tekhnika [Informatics and computer technology]. Kyiv: Akademvydav. (in Ukrainian)

Simonovich S.V. (ed.) (2008) Informatika. Bazovyy kurs. [Informatics. Basic course]. Saint Pe-tersburg: Piter. (in Russian)

Karimov I. K. (2017) Komp'juterni metody ta zasoby rozv'jazannja inzhenernykh zadach. [Com-puter methods and tools for solving engineering problems]. Kam'jansjke: DDTU. (in Ukrainian)

Semerikov S.O., Strjuk M.I., Moisejenko N.V. (2012) Mobiljne navchannja: istoryko-tekhnologhichnyj vymir. [Mobile learning: historical and technological dimension]. Teorija i praktyka orghanizaciji samostijnoji roboty studentiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv. [Theory and practice of organizing independent work of students of higher educational institutions]. Kriviy Rig: Kyrejevsjkogho, рр. 188–242.

Bykov V.Ju. (2015) Dystancijne navchannja v krajinakh Jevropy ta SShA i perspektyvy dlja Ukrajiny. [Distance learning in Europe and the USA and prospects for Ukraine]. Informacijne zabezpechennja navchaljno-vykhovnogho procesu: innovacijni zasoby i tekhnologhiji [Information support of the educational process: innovative tools and technologies]. Kyiv: Atika. рр. 77–140.

Tryus Ju.V., Gherasymenko I.V. (2012) Kombinovane navchannja jak innovacijna osvitnja tekhnologhija u vyshhij shkoli [Blended learning as an innovative educational technology in higher education]. Theory and methods of e-learning: a collection of scientific papers, vol. 3, pp. 299–308.

Karimov G., Kuzmenko N., Radchenko T. (2020) Distance technologies in traditional model of higher education. Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning. Vol.12. Katowice-Cieszyn: Studio noa, рр. 137–146.

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine on approval of the Regulations on distance learning № 466 (2013, April 25). Oficijnyj visnyk Ukrajiny, 36, 202. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20z0703-13?lang=en#Text (accessed 25 May 2021).

Karimov I.K. (2020) Shhodo realizaciji bazovoji komp'juternoji pidghotovky bakalavriv na zasadakh kompetentnisnogho pidkhodu [Regarding the implementation of basic computer train-ing of bachelors on the basis of the competence approach]. Proceedings of the Problemy matematychnogho modeljuvannja: Vseukrajinsjka naukovo-metodychna konferencija (Ukrainian, Kam'jansjke, May 27-28, 2020), Kam'jansjke: DDTU, pp. 148–150.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Номер

Розділ

Професійна освіта