АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. ЗАПОРІЖЖЯ

Автор(и)

  • К.В. Бєлоконь Запорізькій національний університет, Ukraine
  • І.М. Пірогова Запорізька обласна державна адміністрація, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.38.2021.18

Ключові слова:

атмосферне повітря; викиди; забруднювальні речовини; індекс забруднення атмосфери; рівень забруднення

Анотація

Одним з регіонів України, що зазнає значного техногенного впливу на атмосферне повітря, є місто Запоріжжя. У роботі представлені результати оцінки якості атмосферного повітря на основі розрахунку індексу забруднення атмосфери та комплексного індексу забруднення атмосфери міста Запоріжжя. Для оцінки використані дані багаторічних спостережень на мережі стаціонарних постів міста за 2016—2020 рр. за основними забруднювальними речовинами. Визначено перелік основних забруднювальних речовин (формальдегід, пил, оксид вуглецю, фенол, оксиди азоту, діоксид сірки) і внесок кожної з них до загального рівня забруднення атмосфери. Найбільший рівень комплексного індексу забруднення атмосфери спостерігається на постах, які розташовані в центрі міста в безпосередній близькості до основного промислового комплексу, та сягають 5,4—9,8, що відповідає високому рівню забрудненню.

Посилання

Кауля В.С. Прогнозування динаміки забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя. Акту-альні питання біології, екології та хімії. 2015. Том 9, № 1. С. 56–63.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Запорізькій області у 2019 році. Запорізька обласна державна адміністрація, м. Запоріжжя, Запорізька обласна державна адміністрація, 2020. С. 26–38.

Пірогова І.М., Бєлоконь К.В., Єрьоменко В.О., Олійник О.В. Визначення рівня забруднення атмосфери м. Запоріжжя на основі індексу забруднення атмосфери. Міжнародна науково-практична конференція «Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону». Запоріжжя : ІННІ ЗНУ, 2020. C. 392–395.

Бєлоконь К.В., Манідіна Є.А., Куранова Я.О. Дослідження впливу викидів металургійних підприємств на забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя. Металургія. 2018. Вип. 1 (39). С. 136–140.

Бєлоконь К.В. Дослідження впливу викидів промислових підприємств на забруднення атмо-сферного повітря в Заводському районі м. Запоріжжя. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2018. Вип. 2 (33). С. 91–96.

Бєлоконь К. В., Міхайлуца О. М., Зануда Т. О., Тарабан Є. В. Прогнозування розсіювання в атмосферному повітрі викидів промислових підприємств, що містять оксид вуглецю і вуг-леводні. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2019. № 2 (35). C. 104–109.

Колесник В.Є., Павличенко А.В., Калініна К.Р. Екологічна класифікація якості атмосферно-го повітря за комплексними індексами його забруднення. Геотехнічна механіка. 2017. Вип. 137. С. 156–169.

Доценко Л.В., Демиденко А. С. Порівняльний аналіз методів визначення рівня забруднення атмосферного повітря. Екологічна безпека. 2014. Вип. 2. С. 71–74.

Безуглая Э.Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах. Ленинград : Гидро-метеоиздат, 1986. 116 с.

Matukhno E., Belokon K., Shatokha V., Baranova T. Ecological aspects of sustainable develop-ment of metallurgical complex in Ukraine. Procedia Environmental Science, Engineering and Management. 2019. Т. 6. № 4. C. 671–680.

Kaulya, V.S. (2015). Prohnozuvannya dynamiky zabrudnennya atmosfernoho povitrya m. Zapo-rizhzhya. [Forecasting the dynamics of air pollution in the city of Zaporizhzhya]. Aktualni pytan-nya biolohiyi, ekolohiyi ta khimiyi — Topical issues of biology, ecology and chemistry, Tom 1, P. 56–63 [in Ukraine].

Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u Zaporizkiy oblasti u 2019 rotsi. Zaporizka oblasna derzhavna administratsiya, m. Zaporizhzhya, Zaporizka oblasna derzhavna administratsiya, 2020. P. 26–38.

Pirogova, I.M., Belokon, K.V., Eremenko, V.A., & Oleinik, O.V. (2020). Vyznachennya rivnya zabrudnennya atmosfery m. Zaporizhzhya na osnovi indeksu zabrudnennya atmosfery [Determination of the level of atmospheric pollution in Zaporizhzhya based on the air pollution index]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya «Bioekonomika yak klyuchovyy faktor rozvytku vyrobnytstva ta ekolohizatsiyi promyslovoho rehionu»: The International Scientific and Practical Conference «Bioeconomics as a key factor in the development of production and the greening of the industrial region». (pp. 392–395). Zaporizhzhya: Engineering Research Institute ZNU [in Ukraine].

Belokon, K.V., Manidina, E.A., & Kuranova, Ya.A. (2018). Doslidzhennya vplyvu vykydiv meta-lurhiynykh pidpryyemstv na zabrudnennya atmosfernoho povitrya m. Zaporizhzhya. [Study of the influence of emissions from metallurgical enterprises on air pollution in the city of Zapo-rizhzhya]. Metalurhiya – Metallurgy, 1 (39), P. 136–140 [in Ukraine].

Belokon, K.V. (2018). Doslidzhennya vplyvu vykydiv promyslovykh pidpryyemstv na zabrudnen-nya atmosfernoho povitrya v Zavodskomu rayoni m. Zaporizhzhya. [Study of the influence of in-dustrial emissions on air pollution in the Zavodskoy district of Zaporizhzhya]. Zbirnyk naukovykh prats Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu (tekhnichni nauky) – Collection of scientific papers of the Dnieper State Technical University (technical sciences), 2 (33), P. 91–96 [in Ukraine].

Belokon, K.V., Mikhaylutsa, A.N., Zanuda, T.A., & Taraban, E.V. (2019). Prohnozuvannya roz-siyuvannya v atmosfernomu povitri vykydiv promyslovykh pidpryyemstv, shcho mistyat oksyd vuhletsyu i vuhlevodni. [Prediction of dispersion in the atmospheric air of emissions from industrial enterprises containing carbon monoxide and hydrocarbons]. Zbirnyk naukovykh prats Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu (tekhnichni nauky) – Collection of scientific papers of the Dnieper State Technical University (technical sciences), 2 (35), 104–109 [in Ukraine].

Kolesnik, V.E., Pavlichenko, A.V., & Kalinina, K.R. (2017). Ekolohichna klasyfikatsiya yakosti atmosfernoho povitrya za kompleksnymy indeksamy yoho zabrudnennya. [Environmental classification of atmospheric air quality by complex indices of its pollution]. Heotekhnichna mek-hanika – Geotechnical mechanics, 137. P. 156–169 [in Ukraine].

Dotsenko, L.V., & Demidenko, A.S. (2014). Porivnyalnyy analiz metodiv vyznachennya rivnya zabrudnennya atmosfernoho povitrya. [Comparative analysis of methods for determining the lev-el of air pollution]. Ekolohichna bezpeka – Environmental Safety, 2, P. 71–74 [in Ukrainian].

Bezuglaya, E.Yu. (1986). Monitoring sostoyaniya zagryazneniya atmosfery v gorodakh. [Monitor-ing of the state of air pollution in cities]. Leningrad: Gidrometeoizdat [in Russian].

Matukhno, E., Belokon, K., Shatokha, V., & Baranova T. (2019). Ecological aspects of sustainable development of metallurgical complex in Ukraine. Procedia Environmental Science – Engineering and Management, T. 4, P. 671–680 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Номер

Розділ

Цивільна безпека