ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Р. ДНІПРО З РАЙОНІВ ВОДОЗАБОРІВ М. ЗАПОРІЖЖЯ ЗА ОКРЕМИМИ ПОКАЗНИКАМИ БЛОКУ СОЛЬОВОГО СКЛАДУ

Автор(и)

  • О.О. Troicka Запорізький національний університет, Ukraine
  • К.В. Бєлоконь Запорізький національний університет, Ukraine
  • Є.А. Манідіна Запорізький національний університет, Ukraine
  • В.Г. Рижков Запорізький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.38.2021.16

Ключові слова:

екологічна оцінка; клас і категорія якості; сульфати; сума іонів, хлориди

Анотація

Обов’язки України щодо вимог СОТ, вимагають налагодження системи контролю за якістю навколишнього середовища. Найнебезпечнішим різновидом антропогенного навантаження на поверхневі води є їх забруднення екологічно небезпечними хімічними речовинами, які здатні порушувати самоочисні та біопродукційні процеси, призводити до глибоких змін у структурно-функціональній організації біотичної складової водних екосистем. Основними джерелами забруднення водних об’єктів є скиди стічних вод підприємств різних галузей економіки, а також побутові та сільськогосподарські стоки, компонентний склад яких дуже різноманітний. Серйозною екологічною проблемою в регіоні є забруднення води р. Дніпро. Загальні показники якості води, до яких належать показники блоку сольового складу, характеризують звичайні властивості водних екосистем та інгредієнти, концентрації яких можуть змінюватися під впливом господарської діяльності людини.

Мета досліджень — аналіз і оцінка екологічного стану поверхневих вод р. Дніпро, з районів водозаборів Дніпровських водопровідних станцій № 1 та № 2 (м. Запоріжжя), за показниками блоку сольового складу (сумою іонів, сульфатів і хлоридів) на протязі п’ятирічного періоду (2015—2019 рр.), шляхом оцінки якості дослідних вод за відповідними класами і категоріями, а також ступенем антропогенного забруднення.

Результати екологічної оцінки якості поверхневих вод р. Дніпро з районів водозаборів ДВС-1 і ДВС-2 за 2015—2019 рр., дозволяють констатувати їх досить стабільний екологічний стан за окремими показниками блоку сольового складу. Однак, враховуючі отримані результати оцінки екологічного стану дослідних вод за сумою іонів, є підстави стверджувати, що ця стабільність вказує на постійний антропогенний пресинг на екосистему р. Дніпро в межах Запоріжжя. Можна констатувати, що значне антропогенне навантаження, вже, порушило природну рівновагу і знизило якість дослідних вод. Встановлена тенденція, вказує на те, що хоча у природному водному середовищі постійно проходять різноманітні процеси самоочищення, їх ефективності, у зв’язку із постійним ростом антропогенного навантаження на довкілля, недостатньо для того, щоб уникнути розвитку негативних процесів у водних об’єктах. Отже, значний вплив на сольовий склад має скидання виробничих і побутових стічних вод, що спричиняє глобальний характер антропогенного пресингу на динаміку водно-сольового режиму р. Дніпро в сучасний період.

З метою покращення екологічного стану водних ресурсів басейну р. Дніпро необхідне вдосконалення водоохоронних заходів і посилення контролю за показниками якості води для забезпечення екологічної безпеки і здоров’я населення.

Посилання

Sait Verkhovnoi Rady Ukraini [Site of Ukrainian Parliament]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#top [in Ukrainian].

Snizhko, S.I. (2001). Otsinka ta prohnozuvannia yakosti pryrodnykh vod [Natural water quality assessment and forecasting]. Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Berezhnov, S.P. (2006). Pytna voda iak factor natsionalnoi bezpeki [Drinking water for national security]. SES: profilaktychna medytsyna– SES: preventive medicine, 4, 8-13 [in Ukrainian].

Troicka O.O. (2020). Ekolohichnyi stan poverkhnevykh vod r. Dnipro v mezhakh Zaporizhzhia v kontekste staloho rozvytku Zaporizkoho raionu [Ecological status of the surface waters of the Dnieper river within Zaporizhya city in the context of sustainable development]. Ecology. Human.Security’20: XXI Mezhdunarodna naukovo-praktychna konferenciia – XXI International Science Conference. (pp. 268-271). Kyiv: NTU “Ihor Sikorsky Kyiv olytechnic Institute” [in Ukrainian].

Feshenok, V.P.(Eds.) (2016). Ratsionalne vykorystannia ta vidnovlennia vodnykh resursiv [Rational use and restoration of water resources]. Zhytomir: Zhytomir State University named after I.Franko[in Ukrainian].

Osadchyi, V.I., Nabyvanets, B.Y., & Lynnyk, P.M. (2013). Protsesy formuvannia khimichnoho skladu poverkhnevykh vod [Processes of formation of chemical composition of surface waters]. Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Yatsyk, A.M., Zhukynskyi, V.M., Cherniavska, A.P., & Yezlovetska I.S. (2006). Dosvid vylorystannia “Metodyky ekolohichnoi otsinky poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy [poiasnennia,zasterezhennia, pryklady)” [Experiences with “Methodologies foe environmental assessment of surface waters by category (Exlanations, warnings, examples)”]. Kyiv: Oriiany [in Ukrainian].

Troicka, O.O., Kozhemiakin, H.B., & Novokshchonova, O.V. Ecolohichne otsiniuvannia iakosti vody 1 pidiomu z Dniprovskoi vodoprovidnoi stantsii (DVS-2) m. Zaporizhzhia za okremymy pokaznykamy bloku solovoho skladu [Ecological assessment of water quality from the Dnieper Water Intake Station of Zaporozhye city by selected indicators from podium №1]. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY: VII Mezhdunarodna naukovo-praktychna konferenciiaa) – 7th International scientific and practical conference. (pp. 902-910). United Kingdom: Cognum Publishing House [in Ukrainian].

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. № 2697-VIII § ст. 70, 2019.

Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод : підручник. Київ : Ніка-Центр, 2001. 264 с.

Бережнов С.П. Питна вода як фактор національної безпеки. СЕС профілактична медицина. 2006. №4. С. 8−13.

Троїцька О.О. Екологічний стан поверхневих вод р. Дніпро в межах м. Запоріжжя в кон-тексті сталого розвитку Запорізького регіону. Екологія. Людина. Суспільство : матеріали XХI Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2020 р. Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорсько-го», 2020. С. 268−271.

Раціональне використання та відновлення водних ресурсів : монографія / За заг. ред. Феще-нка В.П. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 250 с.

Осадчий В.І., Набиванець Б.Й., Линник П.М. Процеси формування хімічного складу по-верхневих вод : монографія. Київ : Ніка-Центр, 2013. 240 с.

Досвід використання «Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідни-ми категоріями (пояснення, застереження, приклади)» / Яцик А. В. та ін. Київ : Оріяни, 2006. 44 с.

Троїцька О.О., Кожемякін Г.Б., Новокщонова О.В. Екологічне оцінювання якості води І підйому з Дніпровської водопровідної станції (ДВС—2) м. Запоріжжя за окремими показ-никами блоку сольового складу. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY : ма-теріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 берез. 2020 р. Ліверпуль, 2020. С. 902−910.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Номер

Розділ

Екологія