ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ЧАСТИНОК МАТЕРІАЛУ В ВИХРОВОМУ ШАРІ

Автор(и)

  • І.Є. Соколовська Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • К.В. Дьомін Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.38.2021.12

Ключові слова:

вихровий апарат; моделювання руху; модель; частинка матеріалу; результати експерименту

Анотація

У наведеній статті вирішено актуальну сучасну наукову задачу — на підставі експериментальних даних створено математичну модель руху частки у вихровому шарі при термообробці з врахуванням багатофазності потоку.

В роботі визначено особливості траєкторії руху частинки матеріалу  у вихровому апараті та отримано залежності, які дозволяють керувати часом термообробки, та на основі яких можна спроектувати оптимальний вихровий пристрій для сушіння дисперсних матеріалів.

Отримані в роботі математичні моделі можуть використовуватись в методиках розрахунків та проектування вихрових тепломасообмінних пристроїв.

Посилання

Абрамович Г.Н. Турбулентное смешение газовых струй. М.: Наука. 1974. 272 с.

Крашенников С.Ю. К расчету осесимметричных закрученных и незакрученных турбулент-ных струй. Изв. АН СССР, МЖГ. 1972. № 3. C. 78–83.

Абрамович Г.Н., Кузьмич В.Б., Секундов А.Н., Смирнова И.П. Экспериментальное и расчет-ное исследование сверхзвуковой пристеночной струи в спутном сверхзвуковом потоке. Изв. АН СССР, МЖГ. 1972. № 4. C. 132–144 .

Коваль В.П. Распределение скоростей и давления жидкости в вихревой камере. Теплоэнер-гетика. 1972. № 2, C. 25–28 .

Коваль В.П. Гидравлическая характеристика центробежной форсунки. Теплоэнергетика. 1972. № 5, C. 31–34.

Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. М.: Наука. 1 ч. 1987. 464 с.

Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. М.: Наука. 2 ч. 1987. 359 с.

Abramovich G.N. (1974). Turbulentnoy smesheniye gazovykh struy [Turbulent mixing of gas jets]. M .: Nauka [in Russian].

Krashennikov S.YU. (1972). K raschetu osesimmetrichnykh zakruchennykh i nezakruchennykh turbulentnykh struy [Calculation of axisymmetric swirling and non-swirling turbulent jets]. Izv. AN SSSR, MZHKH. № 3, P. 78–83 [in Russian].

Abramovich G.N., Kuz'mich V.B., Sekundov A.N., Smirnova I.P. (1972). Eksperimental'noye i raschetnoye issledovaniye sverkhzvukovoy pristenochnoy strui v sputnom sverkhzvukov potoke [Experimental and computational study of a supersonic near-wall jet in a cocurrent supersonic flow]. Izv. AN SSSR, MZHKH. № 4. P. 132–144 [in Russian].

Koval' V.P. (1972). Raspredeleniye skorostey i davleniya zhidkosti v vikhrevoy kamere [The dis-tribution of the velocities and pressure of the liquid in the vortex chamber]. Teploenergetika - Heat power engineering, № 2, P. 25–28 [in Russian].

Koval' V.P. (1972). Gidravlicheskaya kharakteristika tsentrobezhnoy forsunki [Hydraulic characteristic of a centrifugal nozzle]. Teploenergetika - Heat power engineering, № 5, P. 31–34 [in Russian].

Nigmatulin R.I. (1987). Dinamika mnogofaznykh sred [Dynamics of multiphase media]. M .: Nauka. 1part, [in Russian].

Nigmatulin R.I. (1987). Dinamika mnogofaznykh sred [Dynamics of multiphase media]. M.: Nauka. 2 part, [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Номер

Розділ

Теплоенергетика