РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ ТА ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, СФОРМОВАНИХ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ

Автор(и)

  • Ж.В. Худа Дніпровський державний технічний університет
  • Є.А. Тонконог Дніпровський державний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.30

Ключові слова:

математична компетентність, цілі діагностики математичної підготовки студентів, рівні сформованості компетентностей, тестування, комплексні автоматизовані системи

Анотація

З’ясовано стан вирішення проблеми формування математичних компетентностей при вивченні  дисциплін математичного профілю у студентів технічного напряму. Розглянуто підходи до здійснення діагностики математичної підготовки студентів в процесі навчання математичних дисциплін у вузі, які дають можливість безперервно, об'єктивно і своєчасно отримувати інформацію про актуальний рівень математичної підготовки студентів, а також про прогалини і недоліки у формуванні математичної компетентності.

Сформульовано цілі діагностики, які повинні відображати структуру і зміст математичної компетентності як результату математичної підготовки. У структурі математичної компетентності у відповідності до змісту математичної діяльності доречно розглядати: володіння евристичними прийомами пошуку вирішення завдань; володіння методами вирішення завдань; володіння методами математичного моделювання, застосування математики в інших областях.

Проведено аналіз перспективності застосування автоматизації процесу оцінювання знань студентів на базі комп’ютерного тестування, що надає можливість отримання повної інформації про процес і результати математичної підготовки студентів, підвищення мотивації  їх пізнавальної діяльності, розвитку у них рефлексії і умінь самодіагностики.

Розглянуто переваги та недоліки використання автоматизованих систем контролю знань. За допомогою таких систем здійснюється диференціація навчального матеріалу, проводиться опитування, що забезпечує об’єктивність діагностики знань, фіксуються результати навчання студентів. Автоматизовані системи зорієнтовані на глибинне засвоєння інформації індивідуально кожним студентом.

Посилання

Басюк Т.М., Павелко В.В. Аналіз та класифікація програмних засобів тестування знань. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: комп’ютерні науки та ін-формаційні технології. 2010. № 686. С. 213-217.

Головань М.С. Математична компетентність: сутність та структура. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. 2014. №1. С. 35-39.

Думанська Т.В. Роль вищої математики у формуванні математичних компетентно-стей майбутніх економістів. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів : матеріали Всеукр. наук. конф., 22-23 лютого 2013 р. Рівне : Редакційно-видавничий центр Національного університету водного господарства та природокористування, 2013. С. 70-71.

Кондратенко Ю.П., Волкова С.О. Програмний комплекс для автоматизова- ного тестування знань студентів. Технічні вісті. 2006. № 1 (22), 2 (23). С. 32-36.

Мисник Л.Д., Катаєва Є.Ю. Система ТЕСТ – базовий засіб для побудови сучасної методики автоматизованого навчання та контролю знань у ВНЗ. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2003. Вип. 6. С. 40-48.

Огнівчук Л.М. Оцінювання навчальних досягнень студентів вищих навчальних за-кладів на основі компетентнісного підходу. Освітологічний дискурс. 2014. № 3 (7). С. 154-164.

Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: мо-нографія. Х. : Факт, 2005. 360 с.

Стейскал В.Я. Особливості автоматизованої оцінки знань та практичних навичок студентів технічних спеціальностей. Матеріали міжвузівського вебінару,15 грудня 2015 р. Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2015. C. 30-32.

Степова С.В., Половенко Л. П. Проблеми та перспективи використання автоматизо-ваних систем оцінювання знань. Матеріали міжвузівського вебінару,15 грудня 2015 р. Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2015. C. 32-35.

Ткаченко Л.П. Підходи до оцінювання знань в умовах застосування інноваційних технологій навчання. Сучасні педагогічні технології підготовки фахівців нового по-коління: матеріали IV Міжнар. конференції. Кривий Ріг. 2006. С. 207-211.

Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., & Wittrock, M.C. A taxonomy for earning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Complete edition. Longman. New York, 2001. 303 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Професійна освіта