ADSORPTION PURIFICATION OF LIQUID WASTE FROM PHOSPHATES AND RESINOUS SUBSTANCES USING NATURAL ADSORBENT BASED ON SUNFLOWER BEADS

Автор(и)

  • A. Ivanchenko Dniprovsk State Technical University
  • A. Savenkov National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
  • D. Yelatontsev Dniprovsk State Technical University
  • Y. Maksymchuk Dniprovsk State Technical University

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.18

Ключові слова:

natural adsorbent based on sunflower beads, phosphates, resinous substances, adsorption purification

Анотація

Зазначено, що серед фізико-хімічних методів глибокого вилучення полютантів зі стічних вод великий інтерес представляє адсорбція. Показано перспективи використання сорбентів із природної сировини у технологіях очищення стічних вод на підставі критичного аналізу технічної літератури, обґрунтований вибір направлення дослідження. Науково обґрунтовано застосування природного адсорбенту на основі соняшникового лушпиння у технології очищення стічних вод від фосфатів та смолистих речовин при підвищеному вмісті для мінімізації їх антропогенної дії на навколишнє середовище. Вивчено кінетику адсорбції фосфатів та смолистих речовин, встановлено оптимальні параметри адсорбційного очищення, отримано ізотерми адсорбції. Для характеристики сорбенту на основі соняшникового лушпиння і розрахунку адсорбційних параметрів використано теорію мономолекулярної адсорбції (рівняння Ленгмюра та Фрейндліха). Отримано експериментальні дані ступеню вилучення фосфатів та смолистих речовин зі стічних вод з використанням природного адсорбенту на основі соняшникового лушпиння, експериментально визначено його питому поверхню (200,06 м2/г). Встановлено, що найбільша ефективність видалення фосфатів за вихідного вмісту
21,25 мг/дм3 до показника 8,75 мг/дм3 з міських рідких відходів досягається при додаванні адсорбенту в кількості 10 г/дм3. За таких технологічних параметрів ступінь очищення відходів досягає 59,3 %. При підвищеній концентрації смолистих речовин
775 мг/дм3 при дозі адсорбенту 1,5 г/дм3 тривалістю адсорбції 40 хвилин їх вміст знизився до гранично безпечного показника (менше 25 мг/дм3).В перспективі планується розробити технології очищення рідких відходів із використання природного адсорбенту на та впровадити їх на міських і промислових очисних спорудах.

Посилання

Манк В.В., Марцін І.І., Фіалковська Л.В. Манк В.В. Про можливість використання природних дисперсних мінералів для відбілювання соняшникової олії Хімічна промисловість України: наук.-виробн. журнал. 1997. № 4. С. 30-33.

Овчаренко Ф.Д. Ионный обмен и поверхностные явления на дисперсных минера-лах. Успехи коллоидной химии. 1973. № 3. С. 67-77.

Mаliovаny M., Gumnitsky Y., Sаnnikov M. Experience of using nаturаl dispersiblis аdsorbents of Ukrаine for cleаning industriаl drаins / Mikrozаnieczyszczeniа w srodo-wisku w swietle przepisow unii europejskiej : mаter. konf. Ustron. 2000. P. 90-93.

Далимова Г.Н., Штырлов П.Ю., Якубова М.Р. Сорбция ионов металлов техниче-скими лигнинами и их производными. Химия природных соединений. 1998. № 3.

С. 362-363.

Беляев Е.Ю., Беляева Л.Е. Применение целлюлозы в решении экологических про-блем. Химия в интересах устойчивого развития. 2000. № 8. С. 755-761.

Беляев Е.Ю., Беляева Л.Е. Использование растительного сырья в решении проблем защиты окружающей среды. Химия в интересах устойчивого развития. 2000. №8. С. 763-772.

Никифорова Т.Е., Козлов В.А. Сорбция ионов Cu (II) соевым шротом, модифици-рованным монохлацетатом натрия. Журнал прикладной химии. 2008. Т. 81. № 2.

С. 428-433.

Бездєнєжних Л.А. Технологія очистки соняшникової олії з використанням модифікованого адсорбенту на основі соняшникового лушпиння: автореф. дис. канд. наук: 05.18.06. 2005. 22 с.

Дахновська О.В. Шляхи використання соняшникового лушпиння. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2012. т. 2 (66). №11. С.156-160.

Желєзна Т.К., Морозова О.С. Лушпиння соняшнику для теплових потреб. Зелена енергетика. 2007. № 4. С. 24-25.

Гармаш С.М. Біоконверсія рослинних відходів агропромислового комплексу та агроекологічна оцінка застосування біодобрив у північному Степу України : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Український держ. хіміко-технологічний ун-т. Донецьк, 2006. 172 с.

Громыко Н.В. Применение подсолнечной лузги в качестве сорбента для очистки природных вод от ионов тяжелых металлов. Инновационная Наука. 2016. № 1.

С. 41-42.

Щербаков В.Г., Ксандогиуло С.Ю., Александрова А.В. Сорбционные свойства пло-довой оболочки современного подсолнечника к растительному маслу и другим не-полярным органическим жидкостям. Известия Вузов. Пищевая технология. 2003. № 5-6. C. 27-28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23

Номер

Розділ

Хімічні технології та інженерія