ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ БІОДЕГРАДАЦІЇ ВІДХОДІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

A. S. Anatsky, O. Yu. Filimonenko, A. O. Filonenko, V. O. Kalnysh

Анотація


В лабораторних умовах проведено зброджування морквяних, картопляних та бурякових відходів з додаванням біопрепарату «Байкал». У збродженому осаді, за даними результатів досліджень,  отримано найбільший приріст масової частки азоту у відходах буряку, у всіх зразках відмічено  значну потребу кисню, оптимальним для біодобрив є вміст сульфатів, хлоридів та ортофосфатів, рівень рН – кислий, що дає можливість використовувати біодобриво на лужних ґрунтах, підкислюючи їх, та достатню вологість для нормального розкладання відходів.


Ключові слова


біодеградація; навколишнє середовище, відходи, біодобрива, мікроорганізми

Повний текст:

PDF

Посилання


Леонтьев С.В. Актуальность переработки отходов растительного происхождения / С.В.Леонтьев, А.П.Леснов // Эффективное животноводство. – 2011. – № 8. – С.76-77.

Нечаев А.П. Пищевая химия: учебник / А.П.Нечаев, С.Е.Траубенберг, А.А.Кочеткова. – СПб.: ГИОРД, 2001. – 592с.

Неверова О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения: учебник / О.А.Неверова, Г.А.Гореликова, В.М.Позняковский. – Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 2007. – 415с.

Wagner M. Microbial community composition and function in wastewater treatment plants / M.Wagner, A.Loy, R.Nogueira // Antonie van Leeuwenhoek. – 2002. – Vol. 81. – P.665-680.

Синицын А.Л. Биоконверсия лигноцеллюлозных материалов: учеб. пособие / А.П.Синицын. – М.: Наука, 1995. – 105с.

Перспективы комплексной переработки возобновимых ресурсов / С.Г.Мухачев, В.Н.Мельников, А.Р.Садыков и др. // Вестник Казанского технологического университета. – 2003. – № 2. – С.423-429.

Дирина Е.Н. Разработка технологии получения биодобавок для роста растений и экспертного метода оценки их эффективности: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 03.00.23 / Дирина Евгения Николаевна. – М., 2006. – 23с.
Copyright (c) 2020 A. S. Anatsky, O. Yu. Filimonenko, A. O. Filonenko, V. O. Kalnysh

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389