DOI: https://doi.org/10.31319/2519-2884.35.2019.56

ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ ЄМНОСТЕЙ ЗРІДЖЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ

L. V. Dranishnikov

Анотація


Аналіз аварійного ризику є складною комплексною процедурою, що включає цілий ряд етапів. Оцінка ризику на виробничому об’єкті передбачає: 1) аналіз небезпек виробничого об’єкта; 2) побудову всієї множини сценаріїв виникнення і розвитку аварій, оцінку частоти кожного зі сценаріїв; 3) побудову полів уражальних факторів аварій для різних сценаріїв їх розвитку; 4) оцінку наслідків небезпечних факторів аварій для різних сценаріїв їх розвитку; 5) обчислення ризику. Аналіз небезпек виробничого об’єкта передбачає: аналіз (пожежного, вибухового, токсичного) технологічного середовища і параметрів технологічних процесів на виробничому об’єкті.

Виконано якісний і кількісний аналіз аварійного ризику при розгерметизації ємностей зі зрідженими вуглеводневими газами. Послідовно описані процедури аналізу ризику. Розглянуто сценарії виникнення і розвитку можливих аварій на об’єкті з подальшою оцінкою частот реалізації кожного зі сценаріїв. Для розрахунку величини індивідуального, територіального і соціального ризиків визначено ймовірності виникнення ініціюючих подій для можливих основних сценаріїв аварії, побудовано логічне дерево подій при виникненні основних аварійних ситуацій, визначено статистичні ймовірності переходу аварії на різні гілки дерев подій, визначено умовні ймовірності ураження у випадку реалізації різних гілок дерева подій. За результатами розрахунку ризиків на території небезпечного виробничого об’єкта можна візуально (на карті підприємства) визначити, де найбільш небезпечне перебування людини (або групи людей), та підвищити її (їх) безпеку. Результати аналізу ризику можуть бути використані при декларуванні об’єктів підвищеної небезпеки, економічному аналізі безпеки за критеріями «вартість–безпека–вигода».


Ключові слова


ризик; аналіз; об'єкт; сценарій; розрахунок

Повний текст:

PDF

Посилання


Белов П.Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере. Москва: ACADEMA, 2003.505с.

Стоецкий В.Ф., Дранишников Л.В., Голинько В.И. Оценка риска при авариях техногенного характера. Науковий вісник НГУ, 2014. №3. С.117-124.

Дранишников Л.В. Системний ризик-аналіз техногенних аварій. Математичне моделювання. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. №1(32). С.22-28.

Управління техногенною безпекою об’єктів підвищеної небезпеки / В.Ф.Стоєцький, та ін. Тернопіль: «Видавництво Астон», 2006. 408с.

Егоров А.Ф., Савицкая Т.В. Анализ риска, оценка последствий аварий и управление безопасностью химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Москва: КолосС, 2010. 626с.
Copyright (c) 2020 L. V. Dranishnikov

ISSN друкованої версії журналу 2519-2884 ISSN електроної версії журналу 2617-8389